Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

cherrycokee
2223 b898
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
cherrycokee
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland
cherrycokee
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaPrzygnebiona Przygnebiona
cherrycokee
4487 a074 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
cherrycokee

Im intensywniej o kimś myślisz, tym bardziej jest on zmyślony.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPokobiecemu Pokobiecemu
cherrycokee
7817 0042

June 15 2017

cherrycokee
0910 b248 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
cherrycokee
6797 f61f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
cherrycokee
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing vialottee lottee
cherrycokee

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viainnocencja innocencja
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viainnocencja innocencja
cherrycokee
cherrycokee
8508 fb8d
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
cherrycokee
Haruki Murakami, Norwegian Wood
cherrycokee
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadualistycznie dualistycznie
1332 070c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaPokobiecemu Pokobiecemu
cherrycokee
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaPokobiecemu Pokobiecemu
9877 d1fd
cherrycokee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl