Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

cherrycokee
cherrycokee
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viakoskoss koskoss
cherrycokee
7896 790c 500
Reposted fromvic vic viakoskoss koskoss
cherrycokee
cherrycokee
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viathenatuss thenatuss
cherrycokee
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viathenatuss thenatuss
cherrycokee
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viathenatuss thenatuss
cherrycokee
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viaszydera szydera
cherrycokee
cherrycokee
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viasecalecornutuum secalecornutuum
cherrycokee
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
cherrycokee
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix vianiebieskoczarna niebieskoczarna
cherrycokee
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromnoicoztego noicoztego viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
7305 b33e
Reposted fromkotowate kotowate viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viadiffusedmind diffusedmind
cherrycokee
cherrycokee
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadiffusedmind diffusedmind
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadiffusedmind diffusedmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl